14CB18

Missie

Mocca verbindt kinderen en cultuur. We brengen scholen en het culturele veld samen en zorgen voor cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. Zo kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten. Cultuuronderwijs is onmisbaar. Cultuur verrijkt kinderen.

 

Mocca zorgt voor

 • De opzet en uitvoering van leerlijnen voor kunst-en cultuureducatie in het po en vo in alle kunstdisciplines
 • De coördinatie en besteding van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
 • Dialoogmomenten tussen cultuureducatoren en leerkrachten/icc’ers tijdens meet-ups en bijeenkomsten, workshops en cursussen
 • De opzet van de leergemeenschappen waar onderwijs, het culturele veld en kunstvakopleidingen samenkomen
 • Scholingsaanbod binnen kunsteducatie zoals bijvoorbeeld de speciaal onderwijs-leergang voor het culturele veld met werkstages op scholen en de icc-cursus voor leerkrachten met stages bij culturele partners
 • Inspiratie van leerkrachten door het bezoek aan culturele instellingen door ‘Met Mocca naar Cultuur’
 • Inspiratiefilms met vakspecifieke informatie voor verschillende kunstdomeinen
 • Informatie over de praktijk en best practices van leerlijnenlabs
 • Transparantie over het bereik van cultuureducatieve activiteiten in Amsterdam
 • Uitvoering en laten uitvoeren van onderzoek en analyses
 • Monitoring evaluatie benchmarks visitaties verkenning vernieuwing
 • Duiding en synthese van data en informatie

Mocca in praktijk

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie met de MoccaAcademie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Daarnaast vervoert Mocca via de Cultuurbus Amsterdam jaarlijks ruim 45.000 leerlingen naar podia en musea. Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is er via Mocca een financiële impuls beschikbaar voor scholen die leerlijnen willen opzetten.

Mocca vervult haar taak in opdracht van en gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt Mocca ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor haar taken in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

 


Raad van Toezicht
Mocca (Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam) heeft een bestuursmodel met een directeur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Sewan Mumcuyan, directeur PRINS27 | voorzitter
Vera Arents, Lid MT, Teamleider Montessori afdeling, Asvoschool
Elly Loman, rector Hyperion College

De leden van de Raad van Toezicht worden niet bezoldigd voor hun toezichthouderschap. Mocca volgt de Cultural Governance code en de Code Culturele Diversiteit.