Foto: conservatorium van Amsterdam

Context van de pilot:
Een belangrijke bevinding uit het rapport “Muziekeducatie doen we samen” (Schutte et al, 2016, p. 108) is dat “samenwerking tussen de opleidingsinstituten zorgt voor kennisdeling, kruisbestuiving en een beter begrip van de verschillende werelden en hun taal. Dit komt de uiteindelijke samenwerking van groeps- en vakleerkracht in de klas weer ten goede waardoor de kwaliteit van het kunstonderwijs voor de leerlingen verbetert”.

Pabo (HvA), de Breitner Academie (AHK) en de Academie voor Theater en Dans (AHK) en Mocca
Deze bevinding vormt het uitgangspunt voor deze huidige pilot “Co-teaching in het kunstonderwijs in het PO” waarin de Pabo (HvA), de Breitner Academie (AHK) en de Academie voor Theater en Dans (AHK) willen samenwerken aan de kwaliteit van kunstonderwijs. Deze pilot wil tevens aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in het PO in Amsterdam waarbij de vakleerkracht en de groepsleerkracht samen het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie verzorgen. MOCCA is tevens een belangrijke partner voor de totstandkoming van de pilot en zeer geïnteresseerd in de bevindingen en opbrengsten hiervan.

Doel van de pilot:
Het ontwikkelen van een project waardoor PABO-studenten en kunstdocent-studenten (docent theater, dans en beeldend) elkaars professionele taal leren spreken en tot een gedeelde visie komen waar kunstonderwijs over zou moeten gaan en hoe het uitgevoerd wordt in het onderwijs. Om tot een gedeelde taal en visie te komen, zal in deze pilot gewerkt worden met 4CO-teaching. Bij 4CO-teaching gaat het om het collectief leren: je benut elkaars ervaringen, expertise en perspectieven met het doel om de lespraktijk te verbeteren. Concreet betekent dit dat er samen met PABO-studenten en kunstdocent-studenten en een procesbegeleider een lessenserie van vier lessen wordt ontworpen, gezamenlijk uitgevoerd en nabesproken.

Uitvoering:
De pilot zal uitgevoerd worden door pabo studenten uit het 3e jaar VT die specifiek gekozen hebben voor deelname aan dit project.
Per vak zullen er maximaal 4 pabo studenten deelnemen. De vakinhoudelijke begeleiding vanuit de pabo zal uitgevoerd worden door de vakdocenten: Claartje van Tongeren (BEVO) en Ronald Hueskens (Dans & Drama)