Mocca is het expertisecentrum voor cultuureducatie in Amsterdam. Mocca adviseurs begeleiden scholen bij het opzetten en uitvoeren van cultuureducatiebeleid. Scholen en culturele instellingen kunnen gebruik maken van de cursussen en scholing die Mocca aanbiedt via de MoccaAcademie en wisselen ervaringen met elkaar uit tijdens de jaarlijkse Maand van de Cultuureducatie in april. Met Mocca naar Cultuur neemt docenten en directeuren mee naar inspirerende voorstellingen Blijf op de hoogte van Mocca activiteiten en schrijf je in voor de nieuwsbrieven en andere inhoudelijke publicaties, zoals bijvoorbeeld de Raamleerplannen.

Mocca coördineert de Cultuurbus Amsterdam. Met de Cultuurbus kunnen Amsterdamse scholen elk kind op hun school acht keer kosteloos naar een culturele instelling vervoeren in de periode dat hij of zij op de basisschool zit.

Scholen kunnen passend cultureel aanbod vinden door middel van de Mocca database.

Cultuuronderwijs en Kunsteducatie in Amsterdam
Cultuuronderwijs is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, kritische en betrokken burgers. Niet alleen vanwege de intrinsieke waarde van cultuur voor onze samenleving, maar ook omdat culturele kennis en vaardigheden de fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen faciliteert en stimuleert. Het is daarom van groot belang dat cultuuronderwijs een integraal onderdeel uitmaakt van het primair en voortgezet onderwijs en van het cultureel aanbod. Mocca speelt daarin sinds 2006 een unieke rol.

 verkl 1_MG_6393

Overheidsbeleid
Cultuuronderwijs valt onder de “kerndoelen kunstzinnige oriëntatie”. In de kerndoelen 54 tot en met 56 staat omschreven dat leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (54). Leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (55). En leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed (56).

Rijk, gemeenten, de provincies en de PO-raad willen het cultuuronderwijs in Nederland bevorderen. Sinds 2012 geeft het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) basisscholen en culturele instellingen houvast voor meer kwaliteit in het cultuuronderwijs. Via CMK 2017-2020 is ook voor de komende vier jaar budget beschikbaar voor de opzet en uitvoering van leerlijnen samen met culturele partners. In Amsterdam is Mocca namens de gemeente de coordinator van Cultuureducatie met Kwaliteit en zorgt daarmee dat scholen die cultuur in de school willen borgen extra begeleiding krijgen en extra budget. Naast CMK is voor basisscholen cultuureducatie budget beschikbaar via de “regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020”. Scholen ontvangen daardoor een bedrag van €11,50. In Amsterdam is daarnaast door de gemeente een bedrag van €20,00 per jaar beschikbaar gesteld via Voucherbeheer voor leerlingen van basisscholen en vmbo 1 en 2.


Meer lezen over Cultuureducatie?

Amsterdams Fonds voor de Kunst

CJP

Cultuurkaart Amsterdam

Fonds voor Cultuurparticipatie

Interne cultuurcoördinator

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Stichting Leerplan Ontwikkeling

Voucherbeheer Amsterdam

verkl 1_MG_6352